VIỆT NAM TRƯỚC CÁC VẤN ĐỀ TẠI DIỄN ĐÀN AN NINH SHANGRI-LA