VN doạ kiện, Trung Cộng cảnh cáo “Đừng làm phức tạp vấn đề”