Bầu cử San Jose: Ai đủ sức “cưa ghế” nghị viên của Nguyễn Tâm?