Kiểm chứng lại những điều nghị viên Nguyễn Tâm trả lời phỏng vấn