Đón Tết tha hương 44 năm sau, nhớ về tử sĩ quân lực VNCH!

photo courtesy: rfa.org