Dòng Họ Chúa Nguyễn Đằng Trong | Chương Trình lịch Sử Kỳ 19