Luận bàn về các từ ngữ: “Tồn tại”, “thống nhất”, “bảo lưu”,…