Thầy Thích Nhất Hạnh viên tịch. Chuyện “kinh thiên động địa” tại VN.