Bầu cử khu vực 7, San Jose: Vân Lê phản biện Nguyễn Tâm