Bầu cử nghị viên khu vực 7 San Jose: Nguyễn Tâm sẽ khó giữ được ghế!