Bruce Huỳnh tranh cử chức vụ Ủy Viên giáo dục học khu Alumn Rock