Vân Lê: Bà Carmen Montano làm Thị Trưởng Milpitas là sự lựa chon tốt đẹp!