Khánh thành Student Union trị giá 20 triệu đô tại học khu Eastside

Vân Lê tái tranh cử chức vụ Ủy Viên của học Khu Eastside tại San Jose...