Bầu cử San Jose càng sôi nổi: Nguyễn Tâm trả lời Vân Lê!