Thomas Dương: Lãnh đạo cần thiết cho khu vực 7, San Jose?