Vân Lê mở tiệc gây quỹ tranh cử Nghị Viên Khu Vực 7, San Jose