CALIFORNIA CHÌM TRONG BIỂN LỬA: Chùa cháy, tượng Phật còn nguyên!