Châu Âu không theo Mỹ trong cuộc chiến thương mại chống Tàu