Dân chủ – Cộng hoà dốc toàn lực dành Tối cao Pháp viện