Dân chúng Mỹ có cần phải làm gì để nhận được tiền cứu trợ $1200 của chính phủ