Ls Kate Hoàng – chủ tịch CĐ Úc – nói về các vấn đề hiện nay?