Nếu Nguyễn Phú Trọng “ra đi”, Hà Nội rơi vào tranh chấp quyền lực!