Nguyễn Tấn Thọ thách Hội Bảo Vệ Công Lý cho nạn nhân Formosa đi kiện!