Nhà chức trách Bay Area kêu gọi người dân mang khẩu trang hoặc che mặt khi ra ngoài