Phải chăng Trump đang được Bộ Tư Pháp Biden bảo vệ?