Rối loạn trong cung đình Anh; Hạm đội Pháp, Anh, Đức vào biển Đông