Tại sao San Jose là nơi thuận lợi nhất để dựng tượng chiến sĩ VNCH?