“Tắm máu”! Ted Cruz tiên đoán thất bại của đảng CH