Tính khí bốc đồng của Trump tái tạo một Trung Đông mới bất lợi cho Mỹ