Trump dùng “an ninh quốc gia”, Tập dùng “chiến tranh nhân dân” đánh nhau!