VÌ SAO DÂN HỒNG KÔNG MỪNG LỄ TẠ ƠN 2019, CÁM ƠN NƯỚC MỸ?