Viễn vọng kính“Thiên Nhãn” nhận được những tín hiệu từ nền văn minh xa lạ