Bảo hiểm nhân thọ là nguồn tài chánh giúp phát triển thương mại