Chuyện Trung Quốc mang tiền ra thế giới mua nhà giờ ra sao?