Hậu qủa của TQ khi sử dụng kinh tế tư bản trong chế độ Cộng Sản