Báo Mỹ viết: Sài Gòn trông có vẻ như lại bị đô hộ hoá!