“Điệu luân vũ tay ba phức tạp” giữa Mỹ – Tàu Cộng và Đài Loan