Mục đích chuyện A du của Biden là gì? Trung Cộng, Bắc Hàn theo dõi sát sao!