Những tín hiệu trước cuộc gặp giữa Trump và Tập tại G-20!