Quốc khánh TC 70 năm: Cả nước mất niềm tin, tìm đường ra đi