Thượng đỉnh Trump – Tập: Trump tuyên bố có thể lại bỏ đi!