“Tôi sẽ đuổi hết dân Trung Cộng ra khỏi Mỹ, nếu có quyền”