TT Úc có dám tuyên bố điều Hà Nội cần nhất hiện nay?