VÌ SAO NÊN TRÁNH XA TRUNG CỘNG NHƯ TRÁNH BỆNH DỊCH?