CHỮ VÀ NGHĨA: NHỨT TRÍ hay NHẤT TRÍ, SỰ THẬT và THẬT SỰ