4 Fake News về LS Trịnh Hội (phần 1/4): “Rời bỏ Trung Tâm Asia”