Ash Kalra Làm Sáng Tỏ Các Vấn Đề Của Dự Luật AB 22 Đang Gây Chú Ý