Ban liên lạc lâm thời CĐNVQG Bắc Cali phản biện lại ban đại diện