Bảo Tàng Viện Thuyền Nhân, VNCH Đầu Tiên Và Duy Nhất Tại Hải Ngoại