Bộ phim The Vietnam War không công bằng với Quân Đội VNCH